Mẫu thông báo thay đổi tên Công TyCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi:
1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (và đăng ký thuế) số:………………………………………………..
Do:…………………………………………….Cấp ngày:………………………………………………………..
Vốn điều lệ :………………………………………………………………………………………………………..
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
 STT
Mã ngành
Tên ngành


Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………………………………………………
Email: …………………………………….. Website: ………………………………………………………………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nguyễn Văn A                                 Nam
Sinh ngày:………………………………… Dân tộc: ………………………….Quốc tịch: …………………….  
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp:  …………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:  ………………………………………………………………………………………………………
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:…………………………………………………………………………….
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………………………………………………….
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………………………..
- Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp  về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh và hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
- Biên bản họp HĐTV;
- QĐ của HĐTV.
                          TP.HCM., ngày   tháng  năm.                   
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A
Share your views...

0 Respones to "Mẫu thông báo thay đổi tên Công Ty"

Đăng nhận xét